Nhà

USA ZIP Code

Trang web này bao gồm 404,581 mục Connecticut Số Zip 5 Cộng Với 4, gồm những thông tin như Số Zip 5 Cộng Với 4, Nhiều, Loại ghi, ID Tuyến đường vận chuyển, Đường Phố, ĐịA Chỉ, Thành phố Tên, FIPS Huyện, Viết tắt Bang, có kèm theo bản đồ điện tử trực tuyến.

Thành phố Tên

img_city

Vui lòng kiểm tra mã số bưu điện của năm Thành phố Tên:

Ví dụ phong bì

img_envelope
  • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Giải thích chi tiết hơn hãy đóng đọc tập tin chính thức: USA.pdf (Anh)

Dân Số

img_population

The population of the state Connecticut was 3,574,097 in 2010 and reached 3,565,287 in 2019 with an increase of –8,810. Now the state Connecticut is the 29th state by population size in the U.S. and accounts for 1.07% of the total U.S. population.

Khu VựC2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
Connecticut3,565,2873,574,097–8,810–0.2%29th1.07%